Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more
Laptop Acer Core i5 Aspire F5-573G-579U-NX. GD4SV.001 (Black)

Vào dịp năm mới 2011, Acer tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng hai sản phẩm MTXT Aspire 4738 & 4745 với VXL Intel Core i5-450M mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn nhưng lại có mức giá rất ấn tượng: chỉ từ 12.799.000 đồng (bao gồm VAT).

see more